۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

الله کیست؟

الله کیست؟
محمد به دلیل اینکه اعراب از تحولات ادیان درطول قرون واعصار به دور مانده وهمچنان در فضای بت پرستی وجاهلیت به سر می بردند
،بی آنکه کمترین نگرانی از تناقض گویی های خود داشته باشد ،هرچه دل تنگش می خواست وبرای جا افتادن آئینش مفید تشخیص می داد،در مورد خدا وفرشته وجن وشیطان وگناه وثواب وبهشت وجهنم که اینجا وآنجا شنیده بود،به قوم خود که به گرد او جمع شده بودند،تحویل می داد.
او یقینا از حوادث دنیای خود غافل نبوه ومی دانست که در همسایگی او،کشور بزرگی قرار دارد که فرزانگانش آئین های خردمندانه ای به جهان ارمغان کرده اند ویقینا در جریان دو آئین نابی که به فاصله نه چندان دور پیش از قیام او ظهور کرده بودند ،یعنی آئین مانی ومزدک قرار داشت.چون گروهی از پیروان این دو آئین در پایه گذاری اسلام سهم به سزایی داشته وجز یاران خاص او به شمار می رفتند تا جائیکه صدای بزرگان قوم عرب در آمده بود ومی گفتند که فرشته وحی محمد ،یک فرد عجمی،یعنی ایرانی است واو ناچار شد برای رفع این اتهام آیه ای نازل کند ودهان فضولان را ببندد:
((وما کاملا آگاهیم که می گویند کسی که مطالب این قران را به رسول یاد می دهد بشری است عجمی ،در صورتیکه قرآن به زبان فصیح عربی آمده است))آیه 103 سوره نحل
اسلام،سومین دین بزرگ سامی،بیش از دو دین دیگر در یگانه ویکتا جلوه دادن الله کوشش کرده در حالیکه الله یکی از سیصدو شصت بت مورد پرستش اعراب بود که در بتخانه کعبه قرار داشت.در همان ایام بت پرستی شعار الله اکبر رایج بود که به تحقیق منظور از این شعار بزرگتر جلوه دادن بت الله از سایر بت ها وبخصوص سه بت ((لات وعزی ومنات))بود که به دختران الله مشهور بودند ودلیل بهتر آن نیز نام پدر پیغمبر اسلام است که عبدالله بوده است،اگرچه به صورت بت.
زیرکی وهوشیاری محمد در این بود که نام خدای اسلام را به عوض یهوه(خدای دین یهود)،الله گذاشت تا هم قوم وقبیله خود را راضی کرده باشدوهم حساب دینش را از از کتاب یهود جدا کند.
درحالیکه احکام وفرامین الله در قران ودستورات یهوه در تورات جز در کلمات وجمله بندی ها،در معنا ومفاهیم مشابه هستند ومی توان گفت از یک منشا فکری صادر شده اند.
اسلامی که محمد به عنوان دین الهی به قوم خود عرضه کرد،کمابیش همان دین یهود است که برحسب آداب وعادات وسنن اعراب تغییراتی در آن داده شده است.الله او کما بیش همان یهوه است با اغلب ویژگی های او.به زبان دیگر محمد فقط نام خدا ودین را از  یهوه ویهود به الله واسلام تبدیل کرده است وصراحتا نیز در آیات مختلف وابستگی دین خود رابه دین یهود عنوان نموده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر