۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

کار بچه حزب اللهی توهین کننده به فائزه اونقدر زشت بود که صدای 20:30حکومتی رو گرچه فرمالیته ولی به صدا درآورد

تو برنامه صرفا جهت اطلاع که کار کپی پارازیت صدای آمریکا هست فیلم توهین کننده به فائزه گرچه به صورت بدون صدا و تار ولی پخش کرد و بدون هیچ توضیحی و با بیان این که( همه بینندگان فهمیند منظور چه بود)به بیان این موضوع پرداخته شد.خوب تو هر نماز جمعه بعد انتخابات و هر برنامه دیگه که توهین های بیشرمانه ای به سران جنبش میشه از بچه حزب اللهی ها چه انتظاری میشه داشت؟