۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

بسیجیه و فیلم سوپر

بسیجیه داشته فیلم سوپر میدیده زنش میاد هول میشه میگه :خانوم ببین با این فلسطینیها چیکار می کنن!