۱۳۹۰ مرداد ۱۷, دوشنبه

آذری زبان باستان


کسروی در این کتاب برای اولین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان منطقۀ آذربایجان تا چند سده پیش (قبل از رایج‌شدن ترکی) زبانی از خانوادۀ زبانهای ایرانی بوده‌است. وی با توجه به قرائن