۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

چرا تمدن کهن مصر عرب ش د ولی ایرانیان نشدند؟

چرا تمدن کهن مصر عرب ش د ولی ایرانیان نشدند؟

چرا با وجود یورش تازیها تمدن کهن مصر عرب شد ولی ایرانیان نشدند؟


فردوسی می گوید: مردمی که در راستای خوارشماری، عجم یعنی کندزبان نامیده
می شدند، من با این رزمنامه ی ملی که به پارسی سره سرودم، شناسنامه ی ملی
اش را نوشتم و به دست تاریخ سپردم...؛ و درست می گوید؛ بدون فردوسی امروز
کجا بودیم و با چه زبانی سخن می گفتیم ؟
روزی از حسنین هیکل پرسیدند شما مصریان با آن پیشینه ی درخشان فرهنگی چه
شد که عرب زبان شدید؛ گفت ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم
محمد حسنین هیکل روزنامه نگار و نویسنده مشهور مصری
ما هم اگر فردوسی را نمی داشتیم امروز همانند مردمان مصر و سوریه و اردن
و فلسطین و عراق و حبشه و بسیاری از مردمان دیگر عرب زبان می شدیم؛ اینها
هیچ کدامین شان عرب نبودند؛
زور شمشیر و نداشتن فردوسی ها آنان را عرب زبان کرد؛ اما ما عرب زبان
نشدیم نه برای اینکه شمشیری در کار نبود؛ و نه برای اینکه به گناه فارسی
گویی زبان را از دهان بیرون نمی-کشیدند که می کشیدند؛ تنها برای اینکه ما
فردوسی را داشتیم و دیگران نداشتند
جهان كرده ام از سخن چون بهشت
ازين بيش تخم سخن كس نكشت
بناهاي آباد گردد خراب
زباران و از تابش آفتاب
بسي افكندم از نظم كاخي بلند
كه از باد و باران نيابد گزند
نميرم، ازين پس، كه من زنده ام
كه تخم سخن را پراگنده ام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر