۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

نامه ای سرگشاده به محمدجوانی هستم ایرانی وآریایی،ازقوم پارسیان وازکشوری که بی شک قسمت عمده ای ازتاریخ جهان را رقم زده است. اگرهنوز بخاطرداشته باشی همان مملکتی که قوم تو وحشیانه ویرانش کردند و همه چیز را ازآن گرفتند،حتی تمدنش را چپاول کردند.

ای محمد خیلی مطمئن نیستم که بتوانی نامه ام را بخوانی ،هرچند که میگویند تو علم غیب داری و فرستاده خداوند از آسمانها هستی ولی حتماً در بهشت برینی که زندگی میکنی!!هستندمترجمان پارسی زبان که این نوشته را برایت به زبان مادری ترجمه کنند ! ویا می توانی از معجزات خود استفاده کنی!!!

براستی از معجزات تو و قومت ویرانی وخرابی کشوری بود که روزگارانی مهد تمدن و فرهنگ وپیشرفت مردمان دنیا بوده است و تاریخ ملل دیون بسیاری به آن دارد و البته معجزه ات اینجا نمود میکند که پس از پانزده قرن هنوز نتوانسته به اصل خویش بازگردد. نمی دانم چرا ولی از اقبال بد،این نصیب پارسیان بخت برگشته شد و تو وآیین تو نیز بخشی از تاریخ ایران زمین شدید.

ای محمد هدف از نگارش این نامه سوالاتی است که همواره برایم مطرح بوده و نتوانسته ام پاسخ مناسبی _ حتی از فرزندان رشید اسلام _ برای آنها بیابم . ناگفته پیداست که چون ریشه زور و خشونت را در شریعت خود نهفته داری وهمچنین بسیار عالی گوش شنوا ومغز متفکر وپویا را از پیروانت گرفته ای براحتی نمی توان همه سوالات را با آنها مطرح کرد بهمین دلیل قسمتی از این پرسشها را از خودت می پرسم هرچند که ممکن است دقایقی مزاحم اوقات آن حضرت در باغ فردوس شوم وحوریان را برای دقایقی از برت دور کنم ! باشد که آرامشی هر چند مختصر وکوتاه نصیب این ایرانی آواره کند .

در ایران، بما گفته شده است که تو جوانی بسیار امین ومورد اعتماد همگان واز خاندان بزرگی در بین اعراب بادیه نشین بوده ای ودر سن چهل سالگی از طرف خداوند ؟!! به نبوت برگزیده شده ای، اما دین و مذهب تو پیش از آن چه بوده است ؟عده ای می گویند یکتا پرست ! گروه دیگر از تو بعنوان پیرو ابراهیم یاد میکنند که البته امروز ثابت شده است (در تحقیقات باستان شناسی نوین ) چیزی جز یک شخصیت افسانه ای در قصه های مسیحیان و یهودیان نبوده است . امیدوارم خودت بتوانی بگویی پیش از اختراع اسلام چه می کردی وبه چه چیزی باور داشتی ؟

البته اعتراف میکنم که تو را بعنوان نابغه ای بزرگ در طول تاریخ قبول دارم کسیکه در مسیر یک ایرانی فراری قرار گرفته ودرسهای بسیاری از او میگیرد ، منظور همان سلمان فارسی است ، همان که قطعاً معلوماتش پایه گذار اصلی مذهب تو شد ،همان وطن فروشی که امروز هم امثال او را بسیار در بین ایرانیان داریم.

نکته دیگر اینکه بفرض صحت ادعای تو مبنی بر منسوب شدنت از طرف خداوند آسمانها، چرا تمام مناسک واعمال دینی تو منجمله نماز و حج ، همان مراسم اعراب بت پرست پیش از اسلام است ؟ چرا حتی تغییری در نام خداوند عرب همان " الله " بت معروف ایجاد نکردی ؟ جالب اینجاست که با اینهمه باز هم آیینت را بزور شمشیر وسرنیزه به هموطنانت قبولاندی ! اما چرا آن را به میهن من فرستادی ؟ چرا خواستی آبادانی و زیبایی و آرامش و دوستی را ازاجداد من گرفته وخرابی و ویرانی وعداوت و دشمنی را جایگزین آن کنی ؟ هیچ میدانی قوم تو چه ها در ایران زمین کرده اند؟ مگر مدعی نبوده ای که باید قناعت داشت و این فرموده خداوند است پس چرا بدنبال جاه و ثروت قوم بیابان گرد تو ایران را چپاول کردند؟

چه مضحک است نامه عمر به پادشاه شکست خورده ایران ! چه خوب که این مکتوب مسخره و بی محتوی را در موزه های اروپایی میتوان دید و بسیاری چیزها را دریافت .

بی شک ثروت جاه و مقام برای هر انسانی وسوسه انگیز است درغیراینصورت در عنفوان جوانی همسری چهل ساله و پولدار اختیار نمیکردی!

چرا این همه دروغ ونیرنگ و ریا در مذهبت داری ؟!! چه جالب که همه آنها چیزی جز فرامین الهی نیست و پیروانت حتی برای اشتباهات فاحش تو نیز توجیهات الهی یافته اند. از آن جمله ازدواج با دختر نه ساله در اوج کهنسالی که هیچ دلیلی جز بلهوسی در آن نمیتوان یافت .

در قسمتی از تاریخ اسلام خوانده ام که تو و عده ای از یارانت پس از اینکه دیگر جایی در مکه نداشتید به یثرب که بعدها نامش را به مدینه تغییر دادی مهاجرت کردید ، شهری که متعلق به یهودیان حجاز بود که سالیان سال در آن زندگی میکردند وآنها در بدو ورود با آغوشی باز شما را پذیرفتند ودر همه زمینه ها یاری و مساعدت نمودند و تو و پیروانت پس از قدرت گرفتن در همان شهر یهودی از ساکنین آن شهروالبته بزور خواستید که یا آیین تو را بپذیرند ویا جلای وطن کنند،و بعد هم علی و یکی از اصحاب  صدها زن ومردوبچه را سر بریدند ودر خندقهای اطراف مدینه که به پیشنهاد سلمان فارسی ساخته بودید دفن کردند آیا آن ظلم نبود ویا دستور الهی بود؟ نمی دانم الله و یا خدای تو به چه صورتی است ؟آنقدر ظالم ! ویا این خداوند مردانه تنها خدای مسلمانان است و هیچ اعتقاد وعقیده دیگری را نمی پذیرد پس آنها ثوابی بزرگ مرتکب شده اند!!! شاید هم بهمین دلیل خداوند در قران همواره خطاب به بندگانش که فقط مردان هستند سخن می گوید :" یا ایها الذین آمنوا " .گویی او نیز چیزی بیش از یک مرد ظالم عرب هم عصر تو نیست کسیکه مخلوقاتش را بیشتر بخاطر افکارشان نه کردارشان بازخواست خواهد نمود.

 اصلا نمیدانم خدای تو از چه زمان شروع به ساختن بهشت برین آن هم برای مردان مسلمان کرده است و احتمالا استخدام حوریان وپریهای بهشتی را به تو و اصحابت واگذار نموده است ! ولی تکلیف بسیاری از مردمان دنیا که( از اقبال بلندشان ) حتی نام تو وقومت را نشنیده اند در جهنم سوزان چیست ؟!!

ای محمد مطمئن هستم روزی که اسلامت را ابداع می کردی هرگز فکر نمی کردی که اینقدر بسط وگسترش پیدا کند که امروز با هزاران فرقه متفاوت روبرو شود . شاید بهمین دلیل هیچگاه خودت بفکر نگارش کتاب آسمانی ات نیفتادی . شاید هم درتمام عمرت کتابی ندیده بودی ویا نوشتن نمی دانستی ، ولی قومت پس از یادگیری این تکنیک از اجداد من کتاب قران را تاسیس نمودند، آن هم با هزاران اشکال فاحش و غیر قابل چشم پوشی .

میدانی تصمیم گرفته ام بر علیه اعتقادات فسیلی تو و مذهب کذایی تو تا میتوانم قلم فرسایی کنم و اشکالات بزرگ این مکتب ظالم و مبتنی بر کشتار و قتل و جنایت را برای ایرانیان همیشه آگاه بازگو نمایم.از این بگویم که محمد نیز همانند دیگر دیکتاتورها و خونخواران تاریخ بسیار جاه طلب ،قدرت پرست وهوس باز بوده است . لشکریان اسلام به سرکردگی حسن و حسین ابن علی هزاران ایرانی بی گناه را که فقط حاضر به پذیرش آیین اسلام نبودند را قتل عام کردندو...

از این بگویم که میتوان انسان بود میتوان براحتی پندار نیک ، کردار نیک وگفتار نیک داشت بدون اینکه در قیودات فسیلی تفکرات تو با مغزی منجمد زندگی را به پایان برد. میتوان از زندگی لذت برد بدون انتظار عملی شدن وعده های واهی مثل بهشت وپریهای زیبای آن و میوه های نابش که فقط خاص مسلمانان است وبس.

میدانی در ایران ما پس از هجوم اعراب چه کسانی ظهور کردند که امروز بیشتر جوانان ایرانی کوچکترین دلبستگی به تو و آیینت ندارند؟آری امثال بابک خرمدین ، فردوسی ،خیام و ...

تنها آرزویم اینست که روزی در وطن خود پایه های جلال وقدرت سابق را بنا گذاریم و دست از خرافات ساخته شده تو واخلافت برداریم .

))ایرانیان ،بیایید ایرانی باشیم وایرانی بیندیشیم واین تفکرات پوچ و بی ریشه را دور بریزیم و بفکر ساختن ایرانی آباد و مقتدر بدور از اسلام باشیم .((

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر