۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

تفریحات مردم ایران

۱ - تجاوز گروهی در باغات و استخر
۲ - تماشای اعدام در ملأ عام
۳ - کشتن قویترین مردان ایران
۴ - اشاره دادن به دخترها

(گشت ارشاد همین نزدیکی هاست)

۱ نظر: