۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

به راستی که مردان یک زنه عجب ایثار گرانی هستند

انواع ازدواج هاي پيشنهادي مجلس

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردي است.
* ازدواح مفرح: مردي که از يکنواختي زندگي با همسر اولش خسته شده است، براي تفريح زن ديگري بگيرد. 
* ازدواج موجه: چرا مردي که زن اولش بچه دار نمي شود يا بيماري دارد، به بهانه هاي واهي مثل مردانگي و انسانيت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهي، به پاي او بماند؟ موجه است که در اين هنگام هرچه زودتر براي ازدواج بعدي اش اقدام کند.
* ازدواج متمم: مرد ببيند چه صفات زنانه اي را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زني بگيرد که آن صفت ها را داشته باشد.
* ازدواج مثلث: مرد تقوي پيشه کرده و به سه زن قناعت نمايد.
* ازدواج مربع: مرد تمام چهار زني را که شرع به او اجازه مي دهد بگيرد.
* ازدواج ملون: مرد چهار زن بگيرد: سفيد پوست، سرخ پوست، سياه پوست و زرد پوست.
* ازدواج منظم: مرد هر شش ماه يک بار زن بگيرد.
* ازدواج ميسر: مرد هر زني را که برايش ميسر است بگيرد.
* ازدواج مشبک: مرد يک شبکه هرمي ازدواج راه بيندازد. به اين معني که هر زني گرفت، آن زن، چهار زن ديگر را هم به او معرفي کند و او همه آنها را بگيرد.
* ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگيرد تا جانش در برود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر